Ψυκτικές αποθήκες - εγκαταστάσεις

1L.jpg 2L.jpg 3L.jpg 4L.jpg

 

Ο τομέας που αρχικά δραστηριοποιήθηκε η FRIGO STAHL είναι ο σχεδιασμός και η κατασκευή μεγάλων ψυκτικών αποθηκών για συντήρηση ευπαθών προϊόντων. Μέχρι και  σήμερα η εταιρεία έχει υλοποιήσει πολλές δεκάδες έργων αυτού του τομέα.

Το μέγεθος των εγκαταστάσεων που κατασκευάστηκαν και σήμερα βρίσκονται σε λειτουργία εκτείνεται από μικρές εγκαταστάσεις (ψυκτικούς θαλάμους) όγκου της τάξης των 1.000m3 έως μεγάλα συγκροτήματα ψυκτικών χώρων, ψυχόμενου όγκου άνω των 200.000m3.

Οι εγκαταστάσεις αξιοποιούνται από εμπορικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (3PL’S) εξειδικευμένες στην διαχείριση προϊόντων που συντηρούνται υπό ψύξη και τέλος από βιομηχανικές επιχειρήσεις που αποθηκεύουν υπό ψύξη πρώτες ύλες, ενδιάμεσα και τελικά προϊόντα.

Οι θερμοκρασίες λειτουργίας κυμαίνονται από +18ºC έως -30 Celcius, οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις είναι, κατά κανόνα, κεντρικού τύπου και ανάλογα με την εφαρμογή του ψυκτικού μέσου χρησιμοποιούνται συστήματα έμμεσης ψύξης (διαλύματα γλυκόλης ψυχόμενα σε εναλλάκτη) ή άμεσης ψύξης με χρήση αμμωνίας ή freon.

Τέλος, η FRIGO STAHL έχει κατασκευάσει μεγάλες ψυκτικές αποθήκες όπου η παροχή ψυκτικής ισχύος γίνεται μέσω μονωμένων αεραγωγών, με τους εναλλάκτες να βρίσκονται μακριά από τους ψυχόμενους χώρους. Οι εγκαταστάσεις αυτές εξασφαλίζουν λειτουργία των χώρων με πολύ χαμηλά επίπεδα θορύβου, ελάχιστες ταχύτητες αέρα και ταυτόχρονα θερμοκρασίες χώρου που φτάνουν τους -25 Celcius.

Για τις ψυκτικές αποθήκες που έχει κατασκευάσει η FRIGO STAHL, παρέχει πλήρη τεχνική υποστήριξη, με οργανωμένα συνεργεία συντηρητών, αποθήκη ανταλλακτικών και αναλωσίμων και συστήματα on-line παρακολούθησης και ρύθμισης, από τις εγκαταστάσεις της FRIGO STAHL στην Θεσσαλονίκη.

Οι παραπάνω υπηρεσίες, παρέχονται είτε μετά από πρόσκληση του πελάτη, είτε μετά από διάγνωση ανάγκης παρέμβασης από το σύστημα on-line παρακολούθησης από απόσταση, είτε τέλος βάση συμβολαίων περιοδικής συντήρησης.

Ανάλογες υπηρεσίες παρέχονται και για εγκαταστάσεις που δεν έχει κατασκευάσει η FRIGO STAHL, αλλά οι ιδιοκτήτες τους επιθυμούν μια ολοκληρωμένη λύση τεχνικής υποστήριξης.