Ανθρώπινο δυναμικό

3L.jpg 2L.jpg 1L.jpg 4L.jpg

 

Η εταιρία, θεωρώντας ότι η υλοποίηση του οράματός της και των στόχων της  μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την συνεργασία εκπαιδευμένων και αφοσιωμένων ανθρώπων,  στελεχώνεται σήμερα από περίπου 70 άτομα.

Η αριθμητική αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού είναι ανάλογη των έργων που υλοποίησε και υλοποιεί, κατά την διάρκεια της λειτουργίας της.  

Το επίπεδο γνώσεων των στελεχών της αναλύεται ως εξής :

•ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ :
•ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ Τ.Ε.Ι. :
•ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ:
•ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ :
•ΟΔΗΓΟΙ /ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ :
•ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ :
•ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ :
•ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ :

 

17 (ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ)
25 (ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ)
10 (ΔΕΚΑ)
07 (ΕΠΤΑ)
02 (ΔΥΟ)
02 (ΔΥΟ)
02 (ΔΥΟ)
05 (ΠΕΝΤΕ)

 

 Κατανομή του δυναμικού ανά τμήμα :

•ΔΙΟΚΗΣΗ – ΟΙΚ.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: 15%
•ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ (ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ): 15%
•ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ : 55%
•ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ : 15%