ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

  • Η "ΚΡΙΚΡΙ Α.Ε." ανέθεσε στη ΦΡΙΓΚΟ ΣΤΑΛ Α.Ε. την επέκταση των ψυκτικών χώρων και του ψυχροστασίου στις εγκαταστάσεις της, στις Σέρρες.
      • Το έργο ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2018.